Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Babbage Automation

1 Toepasselijkheid

a Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveranties en afnamecontracten.
b Als naast deze algemene voorwaarden ook voorwaarden van
wederpartijen van toepassing mochten blijken te zijn, zijn de onderhavige voorwaarden bij uitsluiting van toepassing. Dit geldt ook als een wederpartij een gelijksoortige clausule als
voorgaande in zijn voorwaarden heeft opgenomen.
c Als een wederpartij ooit met Babbage een overeenkomst heeft gesloten, waarbij deze algemene voorwaarden van toepassing waren, zijn deze voorwaarden op alle daarop volgende overeenkomsten van toepassing.
d Door de toepasselijkheid van deze voorwaarden zijn alle eventuele eerdere bedingen vervallen.

2 Offertes

a Alle offertes van Babbage vervallen na 14 dagen, tenzij een andere geldigheidsduur is overeengekomen
b Prijscouranten en (andere prijs-) vermeldingen van Babbage zijn geen offertes

3 Prijzen

a Alle prijzen zijn exclusief BTW tenzij anders vermeld in de offerte.
b Alle prijzen zijn vast, waarbij Babbage het recht heeft eventuele tussentijdse wijzigingen, aan Babbage doorberekend door haar leverancier, door te berekenen. Als een dergelijke doorberekening plaats vindt, heeft de wederpartij het recht de
overeenkomst te ontbinden, mits de wederpartij daarvan aan Babbage schriftelijk bericht zendt binnen 14 dagen na de datum, waarop de prijswijziging is meegedeeld.

4 Leveringstermijn

Als Babbage niet uit voorraad levert, zal het bedrijf zich inspannen tot een zo spoedig mogelijke levering. Babbage is echter niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het overschrijden van de leveringstermijn.

5 Aflevering

a De installatie- en afleverkosten worden afzonderlijk overeengekomen. De afnemer is verplicht mee te werken aan de aflevering van de verkochte goederen en deze in ontvangst te nemen.
b Installatiekosten van netwerken worden door Babbage afzonderlijk overeengekomen.
c Reclames dienen binnen 3 dagen na aflevering schriftelijk bij Babbage te worden ingediend. Nadien vervalt het reclamerecht.
De afnemer moet Babbage de gelegenheid geven de klacht te onderzoeken.

6 Betaling

a Alle betalingen dienen plaats te vinden binnen 30 dagen na de datum, vermeld op de nota, tenzij anders overeengekomen.
b De afnemer is niet gerechtigd tot enige verrekening.
c Als de afnemer pretendeert enig reclamerecht te hebben, heeft hij niet het recht de betaling op te schorten.
d Als geen tijdige betaling plaatsvindt, is de afnemer 1 procent rente per maand vanaf de notadatum verschuldigd. Als het
wettelijk rentepercentage in een bepaalde periode hoger is dan 1 procent per maand geldt dit wettelijk percentage.
e De wederpartij is alle kosten van Babbage verschuldigd met betrekking tot vordering of een verweer van Babbage tegen een vordering van de wederpartij. Als door Babbage een adviseur
wordt ingeschakeld voor het incasseren van de vordering, worden de buitengerechtelijke kosten op 15% van het verschuldigde bedrag gefixeerd, met een minimum van tweehonderd
vijftig gulden (fl 250,–).

7 Eigendomsvoorbehoud

Babbage behoudt als leverancier de eigendom van de geleverde goederen totdat de afnemer het verschuldigde heeft betaald. De afnemer zal dus de hem geleverde goederen, zolang nog geen volledige betaling
heeft plaatsgevonden, niet in eigendom mogen overdragen, in welke vorm dan ook, of anderszins inbreuk maken op de volle en volledige eigendomsrechten van Babbage, tenzij de afnemer als wederverkoper een bedrijf uitoefent, waarbij het verkopen van het door Babbage geleverde een onderdeel van het bedrijf uitmaakt.

8 Garanties

Gebreken, die zich voordoen binnen een schriftelijk overeengekomen
garantietermijn zullen kosteloos worden hersteld of vervangen, c.q.
opnieuw worden verricht. Het gaat uitsluitend om gebreken die rechtens
voor rekening van Babbage behoren te komen. De garantieverplichting
vervalt, als de afnemer zelf wijziging of reparatie aan het geleverde heeft verricht of door derden heeft laten verrichten, de goederen voor andere dan normale bedrijfsdoeleinden zijn aangewend of anders op onoordeelkundige wijze behandeld of onderhouden. Na 12 maanden zijn geen
uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties meer van toepassing.
Garantieclaims dienen binnen 10 dagen na ontdekking van het gebrek
schriftelijk met bericht van ontvangst bij Babbage te worden ingediend.
Nadien vervalt het garantierecht.
De regeling van dit artikel geldt uitsluitend voor goederen, waarvoor
door Babbage een schriftelijk geldig garantiebewijs is verstrekt.

9 Aansprakelijkheid

Behoudens de hiervoor genoemde garantieverplichtingen is Babbage niet aansprakelijk voor schade, door welke oorzaak dan ook ontstaan. De afnemer vrijwaart Babbage voor afspraken van derden, wegens schade,
opgetreden in verband met door Babbage aan de afnemer geleverde
goederen en/of diensten.
Als Babbage slechts één of meerdere onderdelen, voor door anderen geleverde projecten levert, zal haar verplichting tot schadevergoeding
beperkt zijn tot het zo spoedig mogelijk vervangen, c.q. repareren van het door haar geleverde gebrekkige onderdeel. Dit geldt zowel ten aanzien van de afnemers van Babbage als ten aanzien van Babbage’s leveranciers als ten aanzien van de leveranciers van het project van de afnemer.

10 Adressering

Het door de wederpartij bij de overeenkomst opgegeven adres blijft ten aanzien van Babbage rechtens gelden, totdat door de wederpartij aan Babbage aangetekend of met bericht van ontvangst een mededeling van adreswijziging is gedaan.

11 Ontbinding

Als de wederpartij niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige
verplichting, die uit een overeenkomst met Babbage voortvloeit, is hij van rechtswege in verzuim en heeft Babbage het recht zonder enige
ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst de uitvoering van de
overeenkomst en van eventuele andere overeenkomsten met de
wederpartij op te schorten of deze te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding of garantie gehouden te zijn, maar onverminderd de
door hem toekomende rechten. In deze gevallen is iedere vordering die
Babbage op de wederpartij heeft, dadelijk en opeens opeisbaar. Hetzelfde geldt voor het geval de wederpartij in staat van faillissement verkeert, surséance van betaling heeft aangevraagd, zijn bedrijf stillegt of liquideert, de wederpartij niet voldoet aan enige wettelijke
publicatieverplichting of wanneer uit de jaarstukken of anderszins blijkt van een situatie, zoals bedoeld in de artikelen 1 en 6 van de Faillissementswet.

12 Vervaltermijn

Alle rechten van Babbage en haar wederpartijen, voortvloeiende uit de
gesloten overeenkomsten, vervallen na drie jaar.

13 Geschillen en toepasselijk recht

a De rechtbank van de statutaire vestigingsplaats zal bij uitsluiting bevoegd zijn van geschillen kennis te nemen, behoudens geschillen die tot de competentie van een kantonrechter behoren.
b Ditzelfde geldt ten aanzien van procedures in kort geding; de president van de onder a genoemde rechtbank is bij uitsluiting bevoegd
c Het Nederlandse recht is bij uitsluiting van toepassing op de door Babbage te sluiten overeenkomsten.

Contact

Wil je een product uitproberen of heb je een andere vraag? 
Bel ons of vul onderstaand formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.