Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Babbage Automation

Artikel 1: Definities
a. Babbage: de opdrachtnemer Babbage Automation V.O.F.. Gevestigd in Roosendaal en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 20065000.
b. Klant: de wederpartij van Babbage die een overeenkomst heeft gesloten met Babbage, gebruik maakt van de diensten en/of de software van Babbage, producten aankoopt of aan wie Babbage een offerte heeft uitgebracht.
c. Consument: de klant, zoals bedoeld onder lid b van dit artikel, die niet handelt in de uitoefening van bedrijf/beroep.
d. Eindgebruiker: de klant/ persoon die het gekochte product, dienst en/of software uiteindelijk gebruikt of voornemens is te gebruiken.
e. Leverancier: Babbage omdat zij producten, software of diensten levert aan haar klanten.
f. Producent: de fabrikant/ ontwikkelaar die de door Babbage aangeboden producten en/of software maakt resp. produceert.
g. Diensten: alle diensten die Babbage aanbiedt, zoals: het geven van trainingen, het doen van werkaanpassingen, het optimaliseren van de digitale toegankelijkheid en/of het leveren van hulpmiddelen/software.
h. Hulpmiddelen: alle door Babbage aangeboden producten, zoals maar niet beperkt tot: visuele hulpmiddelen, auditieve hulpmiddelen enz.
i. Trainingen: de door Babbage aangeboden trainingen aan klant en/of eindgebruikers.
j. Werkplek: de werkplek van de klant en/of eindgebruiker die aangepast moet worden.
k. Software: de computerprogrammatuur zoals door Babbage, leverancier en/of producent ter beschikking wordt gesteld.
l. Servicecontract: het onderhoudscontract ten behoeve van een brailleleesregel dat toegang biedt tot support en een uitgebreide garantieperiode geeft.
m. SLA: de Service Level Agreement tussen klant en Babbage waarin de afspraken met betrekking tot de ondersteuning van de door Babbage geleverde (software) producten zijn vastgelegd.
n. Support: de (technische) ondersteuning door Babbage.
o. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Babbage en klant resp. eindgebruiker ten behoeve van het leveren van diensten/ producten, verrichten van werkzaamheden, en/of het geven van trainingen.
p. Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

Artikel 2: Toepasselijkheid
a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, offertes, leveranties, diensten, producten, trainingen en/of werkzaamheden.
b. Als naast deze algemene voorwaarden ook voorwaarden van een klant van toepassing mochten blijken te zijn, dan zijn de onderhavige voorwaarden bij uitsluiting van toepassing. Dit geldt ook als een klant een gelijksoortige clausule als voorgaande in zijn voorwaarden heeft opgenomen.
c. Als een wederpartij ooit met Babbage een overeenkomst heeft gesloten, waarbij deze voorwaarden van toepassing waren, zijn deze voorwaarden op alle toekomstige overeenkomsten van toepassing.
d. Het door een klant zonder commentaar aanvaarden en behouden van een offerte of overeenkomst waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing van deze voorwaarden.
e. Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
f. Situaties die niet in deze voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze voorwaarden. Bij onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van de voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze voorwaarden.
g. Indien Babbage niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, dan heeft dit niet tot gevolg dat deze niet van toepassing zijn, of dat Babbage het recht verliest om in andere gevallen de stipte naleving van deze voorwaarden te verlangen.
h. Babbage heeft het recht om de voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Grote inhoudelijke wijzigingen worden (bij voorbaat) met de klant besproken. Wijzigingen die noodzakelijk zijn in verband met de regels, beleid, voorwaarden en/of van derden, kunnen te allen tijde door Babbage doorgevoerd worden. Dergelijke wijzigingen zijn nodig om optimaal de diensten te leveren.

Artikel 3: Offertes
a. Alle offertes van Babbage zijn vrijblijvend en vervallen na 14 dagen, tenzij een andere geldigheidsduur schriftelijk is overeengekomen.
b. Prijscouranten en (andere prijs-) vermeldingen van Babbage zijn geen offertes.
c. Indien een klant een offerte aanvaardt, dan heeft Babbage het recht het aanbod binnen 10 werkdagen na aanvaarding te herroepen. Wijkt de aanvaarding van de offerte af dan is Babbage daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet in overeenstemming met deze afwijkende aanvaarding tot stand.
d. Alle offertes zijn gebaseerd op de informatie die door de klant en/of eindgebruiker verstrekt zijn. De klant en/of eindgebruiker staan ervoor in dat hij naar beste weten alle relevante informatie verstrekt. Indien blijkt dat de door of namens de klant en/of eindgebruiker en verstrekte informatie onjuist of onvolledig is, heeft Babbage het recht de offerte of de overeenkomst aan te passen.
e. Babbage kan niet aan haar offertes gehouden worden indien de klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een vergissing of verschrijving bevat.
f. Genoemde termijnen in een offerte zijn indicatief. Bij overschrijding daarvan heeft de klant geen recht op ontbinding van de overeenkomst of enige schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
g. Gedane offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.

Artikel 4: Totstandkoming van de overeenkomst
a. Een overeenkomst tussen Babbage en de klant komt tot stand op het moment dat de klant de offerte of de overeenkomst ondertekent en Babbage deze aanvaardt.
b. Ook is sprake van een overeenkomst indien Babbage op verzoek van de klant start met de uitvoering van haar werkzaamheden en/of diensten.
c. De inhoud en omvang van de overeenkomst worden uitsluitend bepaald door de schriftelijke en ondertekende offerte en/of overeenkomst.
d. Alleen schriftelijke afspraken of toezeggingen gelden. Aan mondelinge of telefonische afspraken en toezeggingen kunnen partijen geen rechten ontlenen.
e. Indien een overeenkomst telefonisch is aangegaan, komt deze pas tot stand nadat deze door Babbage schriftelijk bevestigd (per post of per mail) is.
f. Babbage is gerechtigd, zonder opgaaf van redenen, een verzoek voor een overeenkomst te weigeren.
g. Alle gegevens, informatie, rapportages, adviezen, materialen en bescheiden maken deel uit van de overeenkomst, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

Artikel 5: Uitvoering van de overeenkomst
a. Alle overeenkomsten, diensten en werkzaamheden worden door Babbage naar beste en eigen inzicht en vermogen uitgevoerd. Babbage kan niet garanderen dat zij met de werkzaamheden voortdurend het overeengekomen gewenste resultaat behaalt. Ten aanzien van de werkzaamheden, diensten en overeenkomsten geldt er een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. De inspanningsverplichting houdt in dat Babbage niet kan garanderen dat de gewenste resultaten (daadwerkelijk) behaald worden.
b. Indien de goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist heeft Babbage het recht om werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten.
c. Babbage heeft het recht een overeenkomst in fasen uit te voeren en het reeds uitgevoerde gedeelte daarbij afzonderlijk te factureren.
d. Zolang de klant de overeengekomen aanbetaling niet voldaan heeft schort Babbage haar werkzaamheden of de uitvoering van de overeenkomst op totdat zij de aanbetaling ontvangen heeft.

Artikel 6: Medewerking van de klant en/of zijn medewerkers
a. De klant of eindgebruiker dient alle gegevens, materialen en informatie, waarvan Babbage aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de goede uitvoering van de overeenkomst of werkzaamheden, tijdig en juist aan Babbage te verstrekken.
b. Indien klant of eindgebruiker de benodigde of gevraagde gegevens, materialen of informatie niet, niet tijdig of niet juist aan Babbage verstrekt, dan heeft Babbage het recht de uitvoering van de overeenkomst en/of haar werkzaamheden op te schorten en de uit vertraging voortvloeiende kosten volgens haar gebruikelijke tarieven in rekening te brengen bij klant.
c. De klant of eindgebruiker staat in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Babbage verstrekte gegevens, materialen of informatie.
d. Klant of eindgebruiker draagt er zorg voor dat verstrekte gegevens, materialen of informatie vrij zijn van auteursrechten of andere eigendomsrechten. Babbage is te nimmer aansprakelijk voor materialen die niet vrij zijn van auteursrechten.
e. Klant is verantwoordelijk voor de tijdige terbeschikkingstelling van medewerkers uit haar bedrijf, dan wel derden die namens klant bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken dienen te zijn.
f. Indien dit voor de uitvoering van de overeenkomst en/of de werkzaamheden nodig is, stelt klant op zijn locatie aan Babbage kosteloos een werkruimte en de door Babbage gewenste en benodigde faciliteiten ter beschikking.
g. Indien de klant aanspraak wil maken op een vergoeding door een derden (zoals, maar niet beperkt tot: UWV of een zorgverzekeraar) dan is de klant zelf verantwoordelijk voor de (tijdige) aanvraag. De klant dient er rekening mee te houden dat derden aanvullende voorwaarden kunnen stellen. Babbage heeft hierop geen invloed en is niet verantwoordelijk resp. aansprakelijk voor de betreffende aanvraag. De klant dient zelf informatie in te winnen bij de betreffende derde en zich te houden aan de gestelde voorwaarden.
h. Indien de diensten en/of producten vergoed worden door een derden dan blijft de klant zelf verantwoordelijk voor de tijdige en volledige betaling van de factuur.
i. Indien achteraf blijkt dat de diensten/producten niet vergoed worden door de derde dan kan de klant de overeenkomst met Babbage niet kosteloos ontbinden.
j. De eindgebruiker is zelf verantwoordelijk om het geleverde (tijdig) te (laten) onderhouden conform het onderhoudscontract of door derde gestelde voorwaarden. Babbage is hiervoor niet aansprakelijkheid en/of verantwoordelijk.

Artikel 7: Prijzen
a. Alle prijzen zijn exclusief BTW tenzij anders vermeld in de offerte en/of overeenkomst. Alle prijzen in de offerte en/of overeenkomst voor consumenten zijn inclusief BTW.
b. Alle prijzen zijn vast, waarbij Babbage het recht heeft eventuele tussentijdse wijzigingen, aan Babbage doorberekend door haar leverancier, door te berekenen. Als een dergelijke doorberekening plaats vindt, heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden, mits de wederpartij daarvan aan Babbage schriftelijk bericht zendt binnen 14 dagen na de datum, waarop de prijswijziging is meegedeeld.

Artikel 8: Leveringstermijnen
a. Als Babbage niet uit voorraad levert, dan spant zij zich in tot een zo spoedig mogelijke levering. Babbage is echter niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het overschrijden van de leveringstermijn.
b. Alle genoemde of overeengekomen (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst bij Babbage bekend waren. Babbage spant zich ervoor in overeengekomen (leverings)termijnen zoveel mogelijk in acht te nemen. Termijnen zijn alleen fataal indien Babbage deze inclusief de gevolgen van overschrijding uitdrukkelijk schriftelijk overeenkomt.
c. Overschrijding van een genoemde of overeengekomen (leverings)termijn brengt Babbage niet in verzuim. Klant kan geen aanspraak maken op mogelijke ontstane schade door de enkele overschrijding van een genoemde of overeengekomen (leverings)termijn. Babbage is pas in verzuim nadat klant Babbage schriftelijk in gebreke stelt, waarbij Babbage een redelijke termijn wordt gesteld om alsnog te leveren.

Artikel 9: Aflevering
a. Eventuele installatie- en afleverkosten worden afzonderlijk overeengekomen. De klant is verplicht mee te werken aan de aflevering van de verkochte goederen en deze in ontvangst te nemen.
b. Installatiekosten van netwerken worden door Babbage afzonderlijk overeengekomen.

Artikel 10: Klachten
a. Eventuele klachten over de uitvering van de overeenkomst, diensten, software, trainingen, producten en/of de factuur dienen binnen 1 werkdag na ontdekking schriftelijk en gemotiveerd bij Babbage te worden ingediend. Nadien worden werkzaamheden, producten, diensten, software, trainingen enz. geacht te zijn goedgekeurd en vervallen alle rechten ter zake.
b. De klant moet Babbage te allen tijde de gelegenheid geven een klacht te onderzoeken.
c. Een klacht schort de betalingsverplichtingen of de overige verplichtingen uit de
overeenkomst of deze voorwaarden niet op.
d. Indien de klacht van klant terecht is, heeft Babbage de mogelijkheid tussen aanpassing van de factuur, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de werkzaamheden, dan wel het geheel of gedeeltelijk opnieuw uitvoeren van de overeenkomst c.q. werkzaamheden.

Artikel 11: Betaling en incassokosten
a. Alle facturen dienen betaald te worden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
b. De klant is niet gerechtigd tot enige verrekening. Ook schorten eventuele bezwaren tegen de hoogte van de factuur de betalingsverplichtingen niet op.
c. Als de klant pretendeert enig reclamerecht te hebben, heeft hij niet het recht de betaling op te schorten.
d. Als geen tijdige betaling plaatsvindt, is de klant 1 % rente per maand vanaf de factuurdatum verschuldigd. Als het wettelijk rentepercentage in een bepaalde periode hoger is dan 1 % per maand geldt dit wettelijk percentage. Indien de klant een consument is dan is de rente gelijk aan de wettelijke rente.
e. Alle redelijk gemaakte kosten, ontstaan ten gevolge van buitengerechtelijke incassering van de vordering zijn voor rekening van de klant.
f. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het factuurbedrag. Indien Babbage hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor rekening van de klant, evenals eventueel gemaakte gerechtelijke- en executiekosten.
g. De buitengerechtelijke kosten voor een consument bedragen maximaal 15% over het factuurbedrag tot € 2.500, 10% over de volgende € 2.500, en 5% over de volgende € 5.000 en 1% over de volgende € 190.000. Het minimumbedrag van buitengerechtelijke incassokosten bedraagt € 40,-. De buitengerechtelijke kosten voor een consument worden pas in rekening gebracht nadat de consument door Babbage is gewezen op de te late betaling en de consument de factuur niet binnen 14 dagen alsnog heeft betaald.
h. De klant is over de verschuldigde incassokosten eveneens de wettelijke (handels)rente verschuldigd.
i. Gedane betalingen strekken altijd ter afdoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten. In de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan.
j. In geval liquidatie, faillissement, beslag en/of surseance van betaling van de klant zijn alle vorderingen op de klant direct opeisbaar.
k. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de klanten hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.

Artikel 12: Eigendomsvoorbehoud
a. Babbage behoudt het eigendom van de geleverde goederen totdat de klant het verschuldigde volledig heeft betaald. De klant zal geleverde goederen, zolang nog geen volledige betaling heeft plaatsgevonden, niet in eigendom mogen overdragen, in welke vorm dan ook, of anderszins inbreuk maken op de volle en volledige eigendomsrechten van Babbage.

Artikel 13: Garanties
a. Ten aanzien van garanties van producten/software afkomstig van derden zoals leveranciers of producenten wordt uitsluitend de garantie gegeven voorzover deze door de betreffende derde wordt verstrekt. Babbage zal zich jegens klant inspannen dat eventuele en gerechtvaardigde garantie aanspreken door deze derde wordt gehonoreerd maar heeft hierbij enkel een bemiddelende functie.
b. Babbage verstrekt te nimmer meer garantie dan de garantie die zij heeft verkregen van de producent. De verstrekte garantie betreft een fabrieksgarantie. De leverancier blijft verantwoordelijk voor de afwikkeling van de klacht c.q. het verlenen van de garantie en in dit verband gelden de garantievoorwaarden van de producent van de producten, diensten en/of software.
c. De garantieverplichting vervalt, als de klant en/of eindgebruiker zelf wijziging of reparatie aan het geleverde heeft verricht of door derden heeft laten verrichten, de goederen voor andere dan normale bedrijfsdoeleinden zijn aangewend of anders op onoordeelkundige wijze behandeld of onderhouden.
d. Na 12 maanden zijn geen uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties meer van toepassing.
e. Garantieclaims dienen binnen 10 dagen na ontdekking van het gebrek schriftelijk met bericht van ontvangst bij Babbage te worden ingediend. Nadien vervalt het garantierecht.
f. De regeling van dit artikel geldt uitsluitend voor diensten/producten, waarvoor door Babbage een schriftelijk geldig aankoopbewijs is verstrekt.

Artikel 14: Aansprakelijkheid
a. Iedere aansprakelijkheid van Babbage is beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden bepaald is.
b. Babbage is alleen voor directe schade aansprakelijk. Onder directe schade wordt verstaan:
 Redelijke kosten gemaakt om Babbage alsnog aan de overeenkomst te laten beantwoorden;
 Redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de directe schade.
 Redelijke kosten ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade.
c. Babbage is niet aansprakelijk voor indirecte schade. Zoals:
 Gederfde winst;
 Gemiste besparingen;
 Gevolgschade;
 Reputatieschade;
 Teleurgestelde verwachtingen of resultaten;
 Bedrijfs – of andersoortige stagnaties.
d. Voor zover Babbage aansprakelijk is wegens het niet, niet tijdig of niet behoorlijk uitvoeren van de overeenkomst is haar aansprakelijk beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.
e. Elke aansprakelijkheid van Babbage vervalt na 1 jaar. Bij gebreke hiervan vervalt ieder recht op schadevergoeding.
f. Babbage is niet aansprakelijk indien sprake is van overmacht.
g. Babbage is niet aansprakelijk voor schade/vertragingen (van welke aard dan ook) voor de door haar ingeschakelde derden, producenten en/of leveranciers toegebrachte schade. Ook is Babbage niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van derden, producenten en/of leveranciers.
h. De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Babbage.

Artikel 15: Ontbinding, beëindiging en opzegging van de overeenkomst
a. Als de klant niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die uit een overeenkomst met Babbage voortvloeit, is hij van rechtswege in verzuim en heeft Babbage het recht zonder enige ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst en van eventuele andere overeenkomsten met de klant op te schorten of deze te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding of garantie gehouden te zijn, maar onverminderd de door hem toekomende rechten. In deze gevallen is iedere vordering die Babbage op de klant heeft, direct opeisbaar. Hetzelfde geldt voor het geval de wederpartij in staat van faillissement verkeert, surséance van betaling heeft aangevraagd, zijn bedrijf stillegt of liquideert.
b. Schort Babbage de nakoming van haar verplichtingen op, dan behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de overeenkomst.
c. In geval van liquidatie, surseance van betaling of faillissement van de klant, schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor klant niet vrijelijk over zijn vermogen beschikt, heeft Babbage het recht de overeenkomst te annuleren zonder dat zij daarbij schadeplichtig is.

Artikel 16: Overmacht
a. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Babbage opgeschort. Indien Babbage als gevolg van overmacht gedurende een periode langer dan 12 maanden niet in staat is haar verplichtingen jegens de klant uit te voeren, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval verplichting tot schadevergoeding bestaat.
b. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop partijen geen invloed kunnen uitoefenen, doch waardoor zij niet in staat zijn hun verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Babbage, leveranciers en/of fabrikanten en overige derden daaronder begrepen.
c. Indien Babbage bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of als gevolg van overmacht slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Babbage gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract, tenzij het nog uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 17: Trainingen
a. De bepalingen in dit artikel zijn expliciet van toepassing op alle trainingen die Babbage geeft aan klanten en/of eindgebruikers.
b. Babbage heeft het recht om een aanmelding voor een training te weigeren, wanneer een training niet geschikt is voor een klant en/of eindgebruiker.
c. Een training wordt gegeven op de overeengekomen datum en tijd. Babbage heeft het recht deze datum/tijd te wijzigen zonder opgaaf van redenen. In deze gevallen zal Babbage de klant/eindgebruiker per post of via e-mail van deze wijziging op de hoogte brengen.
d. Babbage heeft het recht om de inhoud van een training organisatorisch en/of inhoudelijk te wijzigen.
e. Eventueel verstrekte materialen mogen niet zonder schriftelijke toestemming van Babbage aan derden worden verstrekt.
f. Voor eventuele annulering van een training gelden de volgende voorwaarden:
 Vóór aanvang van de training mag de klant/eindgebruiker annuleren indien hiervoor een ‘goede reden’ is. Onder een ‘goede reden’ wordt verstaan: redenen die in het algemeen als noodweer worden bestempeld en redelijkerwijs niet door de klant voorzien hadden kunnen worden bij aanmelding voor de training en de klant belemmeren om deel te nemen aan de training. Denk hierbij aan – maar niet beperkt tot – ziekte of het overlijden van een familielid.
 Indien klant/ eindgebruiker minder dan 21 dagen vóór aanvang van de training annuleert, is Babbage gerechtigd om administratiekosten in rekening te brengen. Deze administratiekosten zijn 10% van het totale factuurbedrag.
 Geschiedt annulering van de training korter dan 7 dagen vóór aanvang van de training, dan is Babbage gerechtigd om administratiekosten in rekening te brengen bij de klant/eindgebruiker. Deze administratiekosten zijn 50% van het totale factuurbedrag.
 Indien annulering korter dan 24 uur voor aanvang van de training geschiedt, is men de volledige overeengekomen vergoeding verschuldigd.

Artikel 18: Software
a. Babbage en producent verlenen aan klant een niet exclusieve en niet overdraagbare recht om de software gedurende de looptijd van de overeenkomst te gebruiken voor het aantal gebruikers, zoals in de overeenkomst is opgenomen. De verstrekte licentie kan door Babbage en/of de leverancier op ieder moment worden beëindigd.
b. Het is niet toegestaan om enige rechten of verplichtingen uit de overeenkomst, licentievoorwaarden en/of algemene voorwaarden over te dragen aan derden, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
c. Het is klant of eindgebruiker niet toegestaan handelingen te verrichten waarvan aangenomen kan worden dat deze schade zouden kunnen toebrengen aan de software.
d. Klant of eindgebruiker mag de software niet gebruiken in strijd met wettelijke bepalingen, de overeenkomst, licentievoorwaarden en/of deze voorwaarden.
e. Het is de producent en/of leverancier toegestaan om technische maatregelen te nemen en te onderhouden ter bescherming van de intellectuele eigendomsrechten op de programmatuur, software of materialen.
f. Indien klant of eindgebruiker geen gebruik kan maken en/of geen toegang heeft tot de software (om welke reden dan ook) dan vindt er geen restitutie plaats voor de dag(en) dat klant of eindgebruiker geen gebruik en/of geen toegang had tot de software.
g. Producent en/of de leverancier doen er alles aan om ervoor te zorgen dat de diensten en software optimaal beschikbaar en bereikbaar zijn. Er worden echter geen garanties gegevens voor:
 De onbelemmerde beschikbaarheid en functioneren van de software;
 het ongestoorde en ononderbroken gebruik van de software;
 De volledige betrouwbaarheid en onkraakbaarheid van de software. Babbage is als leverancier te nimmer aansprakelijk stellen voor het niet functioneren, beschikbaarheid of bereikbaarheid van de software.
h. Klant of eindgebruiker kan Babbage nooit verplichten om verloren of beschadigde gegevens te herstellen die het gevolg is van het gebruik van de software. Ook is Babbage te nimmer een schadevergoeding verschuldigd wegens schade die ontstaan is door het gebruik van de software.
i. De producent/ leverancier mag de software of onderdelen daarvan altijd en onaangekondigd verbeteren, wijzigen, updaten, tijdelijk of permanent buiten werking stellen en de toegang ertoe te beperken of verbieden. Klant kan Babbage en/of de leverancier hiervoor nooit aansprakelijk stellen.
j. Babbage is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites, software, programmatuur of services van leveranciers, producenten en/of derden, voor koppelingen in websites, software, programmatuur of services van derden of voor wijzigingen in of updates van websites, software, programmatuur of services van derden.
k. Indien Babbage geen producent is van de geleverde software wordt deze door producent onderhouden. Babbage zal bij eventuele fouten, belemmeringen, ontoegankelijkheid, problemen enz. melding hiervan maken bij de producent. Echter, heeft Babbage hierop geen invloed.
l. In geval van tegenstrijdigheid tussen de bepalingen van de Overeenkomst, de bepalingen van een SLA en de bepalingen van deze voorwaarden geldt de volgende voorrang: (i) Overeenkomst, (ii) SLA, (iii) voorwaarden.

Artikel 19: Geschillen en toepasselijk recht
a. Het Nederlandse recht is bij uitsluiting van toepassing op de door Babbage te sluiten overeenkomsten. Ook indien de klant of eindgebruiker woonachtig resp. gevestigd is in het buitenland.
b. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
c. Alle geschillen tussen Babbage en een klant zullen onderling getracht beslecht te worden, alvorens het voorgelegd wordt aan de bevoegde rechter.
d. Geschillen waarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt zullen uitsluitend voorgelegd worden aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Babbage, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Contact

Wil je een product uitproberen of heb je een andere vraag? 
Bel ons of vul onderstaand formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.