Privacy

Introductie

Babbage respecteert jouw persoonlijke levenssfeer. Bij de uitvoering van onze activiteiten is
de bescherming van persoonsgegevens dan ook van groot belang. Persoonsgegevens
worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De wijze waarop
wij je persoonsgegevens verwerken is hieronder vastgelegd.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die direct iets over een persoon zeggen en op een bepaalde
manier herleidbaar zijn tot een persoon.
Je deelt persoonsgegevens met ons als je klant bij ons bent, als je informatie bij ons opvraagt
of als je contact met ons hebt. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn je naam, je
telefoonnummer, je e-mailadres, et cetera. Het gaat hierbij om alle gegevens die we met jou
in verband kunnen brengen.
Om de persoonsgegevens te beveiligen worden er binnen Babbage voortdurend
verbeteracties uitgevoerd.

Welke gegevens verzamelen we en waarom?

Hieronder lees je welke gegevens we verzamelen en voor welk doel we dat doen. Voor deze
doelen geldt dat verstrekking en verwerking van je persoonsgegevens verplicht zijn omdat
we je anders geen diensten kunnen bieden die wij met je overeengekomen zijn. Deze
verplichting geldt natuurlijk niet voor doelen waarvoor we je apart om toestemming vragen.

Dienstverlening

Om je een goede dienstverlening te kunnen bieden verzamelen en verwerken we
persoonsgegevens. Denk bijvoorbeeld aan het leveren van producten, trainingen of het
boeken van een QuickScan. Hieronder lichten we dat verder toe.

Je hebt nogal wat interactie met ons. Je wordt opgenomen in ons klantenbestand, je boekt
trainingsdagen, je boekt een dag voor levering van producten, je maakt afspraken om op je
werkplek onderzoek te verrichten, et cetera.
We doen dit om je te kunnen begeleiden en daarmee de overeenkomst die we met jou
gesloten hebben te kunnen uitvoeren.

Uitwisseling van gegevens

Wij werken veel samen met externe instanties. Bijvoorbeeld om toestemming te krijgen voor
het leveren van producten of werkplekaanpassingen. Wij moeten ook weten waar wij
moeten zijn, wat wij moeten doen en het resultaat rapporteren aan bijvoorbeeld UWV of je
zorgverzekering.
We doen dit vooral om waar te maken wat we beloven en ook overeengekomen zijn. Maar
ook, bijvoorbeeld in het geval van het uitwisselen van gegevens met de zorgverzekering,
omdat we daar contractueel toe verplicht zijn.

Borging van kwaliteit

Wij vragen na een levering of werkplekaanpassing om je mening te geven over het proces.
Voor de verantwoording en borging van onze kwaliteit worden persoonsgegevens
uitgewisseld met bijvoorbeeld UWV die toetsen of de kwaliteit van het hele proces in orde
is.
We doen dit omdat we zeker willen weten dat onze dienstverlening de kwaliteit biedt die we
nastreven. Daarnaast zijn we verplicht om deze feedback van onze klanten te vragen. Op de
eerste plaats verwerken we je contactgegevens. Denk daarbij aan je naam en e-mail adres.
Daarnaast kan het voor jouw levering of gevraagde dienst noodzakelijk zijn om bepaalde
aanvullende gegevens aan te leveren. Denk daarbij aan je geboorteplaats, volledige
voornamen, meisjesnaam, BSN nummer. In uitzonderlijke gevallen verwerken we ook
medische gegevens, bijvoorbeeld om de noodzaak aan te kunnen tonen voor jouw levering
of dienst.

Hoe lang bewaren we je gegevens?

Contact gegevens, aanvullende gegevens, aangeleverde relevante documenten voor
aanvragen, maar ook historische gegevens over geleverde artikelen blijven in ons
klantenbestand zolang je klant bent van ons. Bij de bewaartermijnen van andere gegevens
worden het vrijstellingsbesluit WBP of de relevante wetgeving toegepast
(“Uitvoeringsregeling LB” en “de wet op de Rijksbelastingen”).
Administratie
Als je klant bij ons wordt, of bent, verzamelen en verwerken we gegevens die administratief
van aard zijn. Dat zijn bijvoorbeeld NAW-gegevens, BSN nummer, zorgverzekering,
licentienummers van software, et cetera. Hieronder lichten we dit toe.

Soms is het nodig om bij een aanvraag medische gegevens te overhandigen aan externe
partijen zoals de zorgverzekering of UWV. Dit is noodzakelijk om de overeengekomen
dienstverlening te kunnen uitvoeren.
Nieuwe en bestaande klanten
Als je bij ons klant wordt of bent leggen we persoonsgegevens vast en verwerken we die
ook. Denk daarbij aan NAW-gegevens, eventuele betaalgegevens, en allerlei zaken die
betrekking hebben op de dienst die je bij ons afneemt. Er kunnen altijd veranderingen plaats
vinden, als je bijvoorbeeld verhuist, zullen we je adresgegevens muteren.
Zo maken wij een notitie als je contact met ons hebt en bewaren wij correspondenties. Wij
doen dit om de overeenkomst die we met je gesloten hebben te kunnen uitvoeren.

Facturatie

Als je klant bij ons bent ontvang je facturen en houden we bij of en wanneer je deze hebt
betaald. En mocht na vele herinneringen betaling uitblijven, dan zullen we een aantal
persoonsgegevens overdragen aan een derde partij, zoals een incassobureau om alsnog de
betaling te regelen.
We doen dit omdat je, wanneer je klant bij ons wordt, zult moeten betalen voor de
producten en diensten die wij leveren. Het is een noodzakelijk deel van de overeenkomst die
we met elkaar gesloten hebben.

Hoe lang bewaren we je gegevens?

Contact gegevens, aanvullende gegevens, aangeleverde relevante documenten voor
aanvragen, maar ook historische gegevens over geleverde artikelen blijven in ons
klantenbestand zolang je klant bent van ons. Bij de bewaartermijnen van andere gegevens
worden het vrijstellingsbesluit WBP of de relevante wetgeving toegepast
(“Uitvoeringsregeling LB” en “de wet op de Rijksbelastingen”).

Back-ups

Van alle gegevens die wij verzamelen worden back-ups gemaakt. Deze back-ups worden in
eigen intern beheer bewaard.

Marketingactiviteiten

We informeren je graag gericht over ons assortiment, eventuele acties, beurzen en
gerelateerd nieuws. Dit doen we via het platform Laposta in de vorm van onze nieuwsbrief.
Meer over het privacy beleid van Laposta kun je nalezen op https://laposta.nl/beveiliginggegevens
Voor dit doel verzamelen we persoonsgegevens van je. Dat doen we bij het aanvragen van
informatiemateriaal, bij het leveren van een product of dienst, et cetera. Zo kun je
persoonsgegevens bij ons achterlaten als privé persoon maar ook als bedrijf of
contactpersoon van een bedrijf.

Toestemming voor gebruik

Bij het aanvragen van informatiemateriaal, het leveren van een product of dienst of een
contactmoment dat je met ons hebt, vragen we aan je of we je persoonsgegevens voor
bovenstaand doel mogen gebruiken. Je toestemming kun je te allen tijde weer intrekken.

Welke gegevens verwerken we?

We verwerken je voornaam, achternaam en e-mail adres. Als je namens een bedrijf
informatie bij ons opvraagt verwerken we ook de naam van het bedrijf waar je werkt.

Hoe lang bewaren we je gegevens?

Contact gegevens, aanvullende gegevens, aangeleverde relevante documenten voor
aanvragen, maar ook historische gegevens over geleverde artikelen blijven in ons
klantenbestand zolang je klant bent van ons. Bij de bewaartermijnen van andere gegevens
worden het vrijstellingsbesluit WBP of de relevante wetgeving toegepast
(“Uitvoeringsregeling LB” en “de wet op de Rijksbelastingen”).
Telefoongesprekken
Wij willen graag dat je ook telefonisch aanpassingen op je persoonsgegevens door kunt
geven, technische ondersteuning kunt krijgen of informatie kunt verkrijgen. Dat hoort bij
onze service. Als je via telefoon iets wijzigt, afsluit of ondersteuning krijgt, dan maken wij
daar intern notities van ter bevestiging van. Wij nemen geen telefoongesprekken op.
Daarnaast streven we ernaar je zo goed mogelijk te helpen. Dat kan alleen als we
voortdurend kijken hoe dat beter kan. Daarom maken wij notities van de gesprekken zodat
we onze medewerkers kunnen trainen en onze processen kunnen verbeteren. We doen dit
om jou als klant goed te kunnen bedienen en om de overeenkomst die we met je gesloten
hebben te kunnen uitvoeren.

Je privacy rechten

Je gegevens zijn van jou en daarom heb je een aantal rechten. Zo heb je het recht ons
bijvoorbeeld te vragen je adresgegevens te wijzigen. Hieronder zie je welke rechten je hebt
met een verwijzing naar de Autoriteit Persoonsgegevens voor een toelichting:

• Recht op beperking van de verwerking
• Recht van bezwaar
• Recht op data portabiliteit
• Recht op een menselijke blik
• Recht op inzage
• Recht op rectificatie en aanvulling
• Recht op vergetelheid

Uitoefenen van je rechten

Wanneer je een van je rechten wilt uitoefenen kun je gebruik maken van de contactpagina
op de Babbage-website, te vinden op https://www.babbage.com/contact/ .
Je zult van ons een ontvangstbevestiging ontvangen waarna we het verzoek in behandeling
zullen nemen. Je kunt alleen een verzoek indienen voor jezelf. Verzoeken van derden worden niet in behandeling genomen (je kunt dus niet voor een ander om bijvoorbeeld
inzage vragen).

Onze reactie

Na ontvangst van je verzoek krijg je van ons een reactie. Mocht het verzoek erg complex zijn,
dan kan het voorkomen dat we op dat moment nog geen (compleet) antwoord voor je
hebben. We zullen je dan laten weten dat het langer gaat duren. In elk geval ontvang je
binnen 3 maanden onze definitieve reactie. Mocht je het niet eens zijn met onze reactie, dan
heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Wil je een product uitproberen of heb je een andere vraag? 
Bel ons of vul onderstaand formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.